स्पर्धा परीक्षा

शिशुविहार व बालक मंदिर 5-7    13-Jan-2020
Total Views |
सी.एच.एम.ई.सोसायटी संचालित
बालक मंदिर ५वी ते ७वी मराठी माध्यम
 

स्पर्धेचे नाव

इयत्ता

फॉर्म फी

पैसे भरण्याची मुदत

परीक्षेचा महिना

५वी शिष्यवृत्ती परीक्षा

५वी

-

-

फेब्रुवारी

डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धा परीक्षा

६वी

३२०

१५/०७/२०२३

ऑक्टोबर

महाराष्ट्र प्रज्ञा शोध परीक्षा

६वी, ७वी

५२०

३१/०७/२०२३

जानेवारी

English Marathon

५वी, ६वी, ७वी

२३०

४०० पुस्तकासह

०५/०८/२०२३

ऑक्टोबर

Silverzone Olyampiad -

GK

Science

Maths

Computer

५वी, ६वी, ७वी

१५० रु. (प्रत्येक विषयाचे)

०७/०८/२०२३

नोव्हेंबर